آدرس دفتر مرکزی

منطقه آزاد انزلی، مرکز شکوفایی شرکت‌های نوآور کارآفرین و دانش بنیان، گروه شانا

شماره تماس

021-72076
021-26291044

ایمیل

info@hoopoe.life

فرم تماس با ما